FacebookTwitterПідписатися на RSS

Комунальний заклад Львівської обласної ради
«Львівська спеціальна школа № 100 І-ІІІ ступенів»

Головною метою діяльності Львівської спеціальної школи №100 І-ІІІ ст. є:

забезпечення реалізації права на освіту та розвиток дітей з особливими освітніми потребами, їх інтеграції в суспільство шляхом здійснення комплексної медичної, психологічної, педагогічної реабілітації, здобуття освіти відповідного рівня, реалізації соціально-педагогічних ініціатив, спрямованих на створення нової практики загальної та спеціальної освіти.

Головними завданнями діяльності Львівської спеціальної школи №100 І-ІІІ ст. є:

1. Забезпечення здобуття учнями (вихованцями) загальної середньої освіти на одному чи кількох її рівнях та/або дошкільної (за наявності дошкільного підрозділу) освіти з урахуванням їх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів відповідно до державних стандартів;

2. Створення умов для здобуття освіти учнями (вихованцями) шляхом належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення, забезпечення універсального дизайну та/або розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби та можливості учнів (вихованців);

3. Забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу учнів (вихованців);

4. Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги) учням (вихованцям) та дітям, які не є учнями (вихованцями) спеціальної школи;

5. Забезпечення навчання учнів (вихованців) за допомогою найбільш прийнятних для них методів і способів спілкування в освітньому середовищі, які максимально сприяють засвоєнню знань і соціальному розвитку, використання в освітньому процесі шрифту Брайля, допоміжних засобів для навчання, засобів альтернативної комунікації тощо;

6 . Викладання навчальних предметів (інтегрованих курсів) з урахуванням можливостей та потреб учнів способами, що є найбільш прийнятними для учнів спеціальної школи, у тому числі шляхом адаптації/модифікації змісту навчальних предметів (інтегрованих курсів), використання допоміжних засобів для навчання;

7. Організація освітнього процесу, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях, визначених Законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту” та “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”;

8. Засвоєння учнями (вихованцями) норм етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя;

9. Сприяння набуттю ключових компетентностей учнями (вихованцями);

10. Формування компетентностей для подальшого самостійного життя, забезпечення розвитку природних здібностей і обдарувань, творчого та критичного мислення, соціалізації учнів (вихованців);

11. Сприяння всебічному розвитку учнів (вихованців);

12. Надання консультацій батькам (іншим законним представникам) учнів (вихованців) та їх активне залучення до освітнього процесу.

ЗАРАХУВАННЯ ДО ЛЬВІВСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ №100 І-ІІІ СТ. ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Зарахування учнів (вихованців) до спеціальної школи, переведення до іншого закладу освіти та відрахування здійснюється відповідно до Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженого наказом МОН.

2. У разі поселення учнів (за заявою батьків) до пансіону спеціальної школи, проживання та утримання в ньому здійснюється відповідно до Порядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

3. Батьки (інші законні представники) чи учні (у разі досягнення повноліття) можуть обирати форму здобуття освіти відповідно до індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів учня.

4. Організація навчання за індивідуальною формою здобуття освіти (педагогічним патронажем) здійснюється відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН.

5. Організація навчання за дистанційною формою здобуття освіти в спеціальній школі здійснюється відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом МОН, з урахуванням особливих освітніх потреб, психофізичних особливостей та стану здоров’я учнів.

6. Учні (вихованці) спеціальної школи забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, у порядку, встановленому законодавством. Учні (вихованці) спеціальної школи віком до 14 років забезпечуються медичним обслуговуванням за згодою одного з батьків (інших законних представників).

7. Харчування здійснюється відповідно до норм та порядку організації харчування учнів (вихованців) у закладах освіти, визначених законодавством.

8. Харчування в спеціальній школах організовується з перервами 2,5-3 години між прийомами їжі: 1) п’ятиразове (сніданок, другий сніданок, обід, підвечірок, вечеря) - для учнів, які проживають у пансіоні; 2) триразове (другий сніданок, обід, підвечірок) - для учнів, які навчаються в спеціальній школі та перебувають у групі подовженого дня.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЛЬВІВСЬКІЙ СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ №100 І-ІІІ СТ. ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

1. У спеціальній школі створюються групи подовженого дня з метою:

- виконання освітньої програми спеціальної школи, що містить корекційно-розвитковий та виховний складники;

- організації навчальної, виховної та пізнавальної діяльності учнів;

- забезпечення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги);

- надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань;

- формування в учнів ключових компетентностей, необхідних для подальшого самостійного життя;

- забезпечення виконання індивідуальної програми розвитку та індивідуального навчального плану (за наявності);

- організації дозвілля учнів.

2. Режим роботи групи подовженого передбачає: психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття;

виконання домашніх завдань (за наявності);

організацію прийому їжі тривалістю не менш як 30 хвилин;

прогулянки на відкритому повітрі;

проведення виховних та культурно-просвітницьких заходів;

проведення спортивно-оздоровчих занять;

денний відпочинок (сон) для учнів першого класу та учнів, які цього потребують.

3 Такі заняття проводяться педагогічними працівниками, які мають відповідну вищу педагогічну освіту.

4. Учні спеціальної школи можуть перебувати в групі подовженого дня не більше шести годин на день. На підставі заяви одного з батьків (іншого законного представника) уповноваженим ним особам дозволяється забирати учнів в будь-який час.

5. Виховання здійснюється педагогічними працівниками, у тому числі вихователями, відповідно до освітньої програми, режиму роботи спеціальної школи та спрямовується на формування компетентностей, необхідних для успішної соціалізації учня (вихованця).

6. Оцінювання результатів навчання учнів спеціальної школи здійснюється згідно із загальними критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуального навчального плану (за наявності).

7. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття освіти, вимогам державних стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

8. Учні спеціальної школи можуть бути звільнені від проходження атестації за заявою одного з батьків (інших законних представників) відповідно до законодавства.

9. Учні, які завершили здобуття певного рівня загальної середньої освіти, отримують відповідний документ про освіту в установленому законодавством порядку.

НАДАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВИХ ПОСЛУГ (ДОПОМОГИ)

1 Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога) надаються в рамках корекційно-розвиткового складника освітньої програми та навчального плану з урахуванням індивідуальних програм розвитку учнів (вихованців) в індивідуальній або груповій формі у вигляді занять.

2. У спеціальній школі проводяться заняття з: лікувальної фізкультури; ритміки; розвитку мовлення (формування вимови і мовлення); соціально-побутового орієнтування; орієнтування у просторі; розвитку зорового, тактильного сприймання; корекції та розвитку психофізичних функцій (використання елементів: арт-терапії (ізо-, драмо-, казко-, музико-, кіно-, піско-, ігро-, мульт-, кольоро-, пластилінової, танцювальної терапії ), ароматерапії, Монтессорі-терапії) тощо.

Кiлькiсть переглядiв: 1398

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.